TX=Variobahn;C=MUN_S_VARIOBAHNL[#D:L]|MUN_S_VARIOBAHN[#D:R];